out参数

如果在一个方法中,返回多个相同类型的值的时候,可以考虑返回一个数组。

但是,如果返回多个不同类型的值的时候,可以考虑使用 out参数 进行返回。

using System;

namespace out参数
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int[] numbers = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };
            int max = 0;
            int min = 0;
            int sum = 0;
            int avg = 0;
            Test(numbers,out max,out min,out sum,out avg);
            Console.WriteLine(max);
            Console.WriteLine(min);
            Console.WriteLine(sum);
            Console.WriteLine(avg);
        }
        /// <summary>
        /// 计算一个整数数组的最大值、最小值、平均值、总和
        /// </summary>
        /// <param name="nums">要求值的数组</param>
        /// <param name="max">多余返回的最大值</param>
        /// <param name="min">多余返回的最小值</param>
        /// <param name="sum">多余返回的总和</param>
        /// <param name="avg">多余返回的平均值</param>
       
        public static void Test(int[] nums,out int max,out int min,out int sum,out int avg) //先在形参里使用out参数,写上多余返回的值。
        {
            //out参数要求在方法内部必须为其赋值
            max = nums[0];
            min = nums[0];
            sum =0;
            for (int i = 0; i < nums.Length; i++)
            {
                if (nums[i]>max)
                {
                   max =nums[i];
                }
                if (nums[i] <min)
                {
                    min = nums[i];
                }
                sum += nums[i];
               
            }
            
            avg = sum / nums.Length;
        }
    }
}


春哥博客
微信公众号:春哥很快乐
作者头像
春哥创始人

春哥博客

上一篇:实现财务自由需要多少钱
下一篇:枚举